תקנון פעילות קיץ- summer tip

תקנון פעילות סאמר טיפ – 21-25.7.19

1.הגדרות

“התקנון”                                             תקנון זה.

“שם הפעילות”                                     summer tip – סאמר טיפ

“הפעילות”                                          פעילות אינטראקטיבית תחרותית נושאת פרס על טיימליין  (כהגדרתה להלן).

“עורכת הפעילות”                                 חוצות שפיים ישראל ו/או מי שיוסמך מטעמה לשם עריכת, ניהול ותפעול הפעילות.

“תקופת הפעילות”                                מיום 21.7.19 ועד יום 25.7.19 (כולל) בשעה 16:00 ותקופה/ות נוספת/ות עליה/ן תהא רשאית עורכת הפעילות להודיע בדף עורכת הפעילות בעמוד הפייסבוק העסקי של חוצות שפיים (“תקופות הפעילות הנוספות“). על תקופות הפעילות הנוספות תחולנה הוראות תקנון זה בשינויים המחויבים, אם וככל שמחויבים.

ההכרזה על הזוכה                                  ביום ה’ 25.7.19 16:00 בעמוד הפעילות.

                                                           במידה ויהיה שינוי בלו”ז לגבי מועד הכרזת הזוכה, תיידע על כך עורכת הפעילות באתר האינטרנט .

“אתר האינטרנט”                                  בכתובת דף הפייסבוק של החברה : https://www.facebook.com/shfaim/

“המשתתף בפעילות”                             גולש בעמוד הפייסבוק העסקישל חוצות שפיים, אשר פעל בהתאם להוראות התקנון (כמפורט להלן) לצורך המשך השתתפות בפעילות.

“הפרס”                                               שובר ע”ס 500 ש”ח (גיפט קארד)לרכישה בחנויות המתחם המשתתפות

2. תנאי ואופן ההשתתפות בפעילות

2.1                    על הגולשים לכתוב בתגובה לפוסט את הטיפ שהופך את הקיץ שלהם למושלם ומפנק

2.2                    2 התגובות המקוריות ביותר יזכו את כותביהן בשובר גיפט קארד ע”ס 500 ש”ח לרכישה בחנויות המתחם המשתתפות, בכפוף ליתר הוראות התקנון.

2.3                    לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי וכפוף ככל הניתן למתן הודעה בת 1 ימים מראש בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט.

2.4                    עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.1  2 המגיבים שיכתבו את התגובות המקוריות והמוצלחות ביותר בפוסט (ניתן לצרף תמונה/סרטון לתגובה) – יזכו בשובר מתנה ע”ס 500 ש”ח כל אחד לרכישה בחנויות המתחם המשתתפות.

3.2                    עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

3.3                    אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

3.4                    הזוכים בתחרות יתבקשו לשלוח את פרטיהם : שם מלא, כתובת מלאה ומספר טלפון בהודעה פרטית לעמוד לצורך משלוח השובר

3.5                    עורכת הפעילות תהא רשאית לצלם את הזוכה בפרס ולעשות שימוש בתמונה כמפורט בתקנון זה להלן.

3.6                    עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס, מבלי ליתן אפשרות ערעור על כך.

3.7                    הסבה, החלפה או המרה של הפרס בפרס אחר, תאושר, ככל שתאושר, בכתב על-ידי עורכת הפעילות בלבד ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאים כפי שתקבע אותם עורכת הפעילות מעת לעת.

3.8                    מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה באחד מתנאי תקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרס לזכאי לו.

3.9  כאמור, 2 המגיבים שיכתבו את התגובות המקוריות והמוצלחות ביותר בפוסט (ניתן לצרף תמונה/סרטון לתגובה) – יזכו בשובר מתנה ע”ס 500 ש”ח כל אחד לרכישה בחנויות המתחם המשתתפות.

4.1                    החלטתה של עורכת הפעילות כנ”ל תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור.

4.2                    עורכת הפעילות תעשה את מירב המאמצים הסבירים על מנת לאתר את 2 המשתתפים הזכאים בתוך 5 ימים ממועד שהכריזה על זכאותם.

4.3                    באם לא יעלה בידי עורכת הפעילות, לאחר מאמצים סבירים שעשתה, לאתר את המשתתפים הזכאים או אחד מהם בתוך פרק הזמן האמור לעיל, ייבחר המשתתף אשר נמצא זכאי שני בהתאם להוראות תקנון זה וכן הלאה.

 1. פרסום
  • כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.
  • עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט מביע כל משתתף זכאי את הסכמתו, כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו, תמונתו (אם זכה וצולם) וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות (ככל שהיה זכאי).
 2. זכויות יוצרים
  • המשתתף בפעילות מוותר בזאת על כל טענת זכויות יוצרים כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין התמונה ו/או הנימוקים.
 3. שונות
  • עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  • עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.
  • ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי, מנהלי ושותפי עורכת הפעילות ובני משפחותיהם וכן על עובדי, מנהלי ושותפי חברת חוצות שפיים ובני משפחותיהם. “בני משפחה” לעניין זה – לרבות בני זוג, הורים, ילדים אחים, אחיות ובני זוגם של כל אחד מאלה.
  • ניתן לעיין בתקנון באתר עורכת הפעילות באתר האינטרנט.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
  • הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט ייחודית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בלבד.
  • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון.
  • בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
  • בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.